Các dự án đã thi công

Lắp đặt trạm LPG -100T

 

Lắp đặt nhà máy LPG trở nên nhiều hơn và linh hoạt hơn với yêu cầu mở rộng. kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi là Cung cấp lắp đặt về các dự án và do đó chúng ta đang ở trong một vị trí để cung cấp giải pháp hoàn chỉnh và hiệu quả kinh tế. Chúng tôi lắp đặt Trạm  LPG đã nhiều năm, vậy việc lập kế hoạch và thiết kế để vận hành bao gồm cả đào tạo cán bộ điều hành và chúng tôi đảm bảo độ tin cậy hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Đầu tiên của tất cả các đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ thu thập  ý tưởng và yêu cầu về các nhà máy LPG được sản xuất và sau đó chúng tôi sẽ phát hành một đề nghị cá nhân và dự án liên quan trên cơ sở thông số kỹ thuật và các yêu cầu quốc gia cụ thể được cung cấp bởi khách hàng. Nếu đề nghị của chúng tôi được chấp nhận, khách hàng sẽ đặt hàng với chúng tôi và các giai đoạn lập kế hoạch sẽ bắt đầu.